OBSŁUGA BIEŻĄCA NIERUCHOMOŚCI:
Przejmowanie nieruchomości wraz z ich dokumentacją techniczną, prawną i finansową.
Uzyskiwanie imieniem mocodawcy numeru REGON i NIP.
Zakładanie i obsługa rachunku bankowego mocodawcy.
Weryfikowanie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości.
Analiza ofert dotyczących dostaw, robót i usług związanych z utrzymaniem nieruchomości.
Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości.
Opłacanie rachunków dotyczących nieruchomości.
Wskazanie najkorzystniejszej /nie oznacza najtańszej!/ dla mocodawcy oferty ubezpieczenia budynku oraz zawarcie jego imieniem umowy ubezpieczenia.
Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych.
Przygotowywanie uchwał właścicieli lokali niezbędnych do realizacji przyjętego planu gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.
Przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości oraz związanej z jej użytkowaniem.
Wydawanie zaświadczeń oraz wypełnianie wniosków dotyczących zasobów lokalowych dla celów uzyskania dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.

TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI:

Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Sporządzanie zestawień potrzeb remontowych i konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych.
Opracowywanie planów remontów nieruchomości.
Przygotowanie treści uchwał właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne zgodnie z określonymi w przepisach prawa procedurami.
Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi bądź inwestycyjnymi.
Kontrola stanu technicznego nieruchomości - roczna oraz pięcioletnia.

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przygotowywanie projektów planów gospodarczych.
Przygotowywanie naliczeń finansowych.
Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych.
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
Przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach.
Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego.
Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.
Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Obsługa związana z bankiem lub pocztą.

USŁUGI PRAWNE

Windykacja należności czynszowych oraz innych pożytków z nieruchomości oraz zaliczek od właścicieli /bez udziału adwokata lub radcy prawnego i konieczności ponoszenia przez mocodawcę ciężaru kosztów z tym związanych/.

UTRZYMANIE PORZĄDKU, KONSERWACJA i EKSPLOATACJA

Organizowanie niezbędnych prac konserwacyjnych.
Organizowanie oraz weryfikacja utrzymania porządku na terenie nieruchomości budynkowej i gruntowej, terenów zielonych i terenach przylegających do nieruchomości.
Analiza przychodów i kosztów utrzymania budynku.
Weryfikacja faktur za dostarczone media.
Weryfikacja dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i energii cieplnej.
Organizowanie legalizacji głównych urządzeń pomiarowych.
Ustalanie zaliczek na media i opłaty eksploatacyjne.
Organizowanie ochrony i monitoringu obiektu.

Koszt: 1,00 zł/m2/miesięcznie
| prześlij zapytanie »


STAWKI JUŻ OD 0,20 ZŁ/M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ/MIESIĘCZNIE. WYŚLIJ SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE, ABY UZYSKAĆ KONKRETNĄ OFERTĘ CENOWĄ DOTYCZĄCĄ SWOJEGO OBIEKTU!
 

        

 

  O Nas | Zarządzanie | Administracja | Doradztwo | Kontakt