OBSŁUGA BIEŻĄCA NIERUCHOMOŚCI:
Przejmowanie nieruchomości wraz ich dokumentacją techniczną, prawną i finansową.
Uzyskiwanie imieniem mocodawcy numeru REGON i NIP.
Zakładanie i obsługa rachunku bankowego mocodawcy.
Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
Przedkładanie właścicielowi/zarządcy faktur /lub zestawień/ dotyczących konieczności opłacania podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości.
Przedkładanie właścicielowi/zarządcy faktur /lub zestawień/ dotyczących konieczności opłacania rachunków dotyczących nieruchomości.
Wskazanie najkorzystniejszej dla mocodawcy oferty ubezpieczenia budynku oraz zawarcie jego imieniem umowy ubezpieczenia.
Przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości oraz związanej z jej użytkowaniem.
Wydawanie zaświadczeń oraz wypełnianie wniosków dotyczących zasobów lokalowych w celu uzyskania dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.

TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI:

Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przedstawianie zaświadczeń i zaleceń pokontrolnych właścicielowi/zarządcy celem dokonania stosownych wpisów w książce obiektu budowlanego.
Sporządzanie zestawień potrzeb remontowych i konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych.
Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi bądź inwestycyjnymi.
Organizowanie i nadzór prac remontowo-modernizacyjnych.
Kontrola stanu technicznego nieruchomości.

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

Przygotowywanie naliczeń finansowych.
Przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach.
Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego.
Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.

UTRZYMANIE PORZĄDKU, KONSERWACJA i EKSPLOATACJA

Organizowanie niezbędnych prac konserwacyjnych włącznie z usuwaniem awarii i ich skutków.
Nadzorowanie osoby utrzymującej czystość na obiekcie. Nadzorowanie nad utrzymaniem porządku na terenie nieruchomości budynkowej i gruntowej, terenów zielonych i terenach przylegających do nieruchomości.
Nadzór nad dostawami energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i energii cieplnej.
Weryfikacja faktur za dostarczone media.
Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych.
Organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.
Ustalanie zaliczek na media i opłaty eksploatacyjne.

Koszt: 0,50 zł/m2/miesięcznie |
prześlij zapytanie »


STAWKI JUŻ OD 0,20 ZŁ/M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ/MIESIĘCZNIE. WYŚLIJ SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE, ABY UZYSKAĆ KONKRETNĄ OFERTĘ CENOWĄ DOTYCZĄCĄ SWOJEGO OBIEKTU!

        

 

  O Nas | Zarządzanie | Administracja | Doradztwo | Kontakt