OBSŁUGA BIEŻĄCA NIERUCHOMOŚCI:
Przejmowanie nieruchomości wraz ich dokumentacją techniczną, prawną i finansową.
Uzyskiwanie imieniem mocodawcy numeru REGON i NIP.
Zakładanie i obsługa rachunku bankowego mocodawcy.
Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości.
Opłacanie rachunków dotyczących nieruchomości.
Wskazanie najkorzystniejszej dla mocodawcy oferty ubezpieczenia budynku oraz zawarcie jego imieniem umowy ubezpieczenia.
Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.
Przechowywanie dokumentów dotyczących nieruchomości oraz związanej z jej użytkowaniem.
Wydawanie zaświadczeń oraz wypełnianie wniosków dotyczących zasobów lokalowych w celu uzyskania dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.

TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI:

Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Sporządzanie zestawień potrzeb remontowych i konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych.
Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi bądź inwestycyjnymi.
Organizowanie i nadzór prac remontowo-modernizacyjnych.
Kontrola stanu technicznego nieruchomości.

USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE

Przygotowywanie naliczeń finansowych.
Przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach.
Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego.
Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.
Obsługa związana z bankiem lub pocztą.

USŁUGI PRAWNE

Windykacja należności czynszowych oraz innych pożytków z nieruchomości oraz zaliczek od właścicieli /bez udziału adwokata lub radcy prawnego i konieczności ponoszenia przez mocodawcę ciężaru kosztów z tym związanych/.

UTRZYMANIE PORZĄDKU, KONSERWACJA i EKSPLOATACJA

Organizowanie niezbędnych prac konserwacyjnych włącznie z usuwaniem awarii i ich skutków.
Nadzorowanie osoby utrzymującej czystość na obiekcie. Nadzorowanie nad utrzymaniem porządku na terenie nieruchomości budynkowej i gruntowej, terenów zielonych i terenach przylegających do nieruchomości.
Nadzór nad dostawami energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i energii cieplnej.
Weryfikacja faktur za dostarczone media.
Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych.
Organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.
Ustalanie zaliczek na media i opłaty eksploatacyjne.

Koszt: 0,60 zł/m2/miesięcznie |
prześlij zapytanie »


STAWKI JUŻ OD 0,20 ZŁ/M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ/MIESIĘCZNIE. WYŚLIJ SZCZEGÓŁOWE ZAPYTANIE, ABY UZYSKAĆ KONKRETNĄ OFERTĘ CENOWĄ DOTYCZĄCĄ SWOJEGO OBIEKTU!

        

 

  O Nas | Zarządzanie | Administracja | Doradztwo | Kontakt